Miljöpolicy

Vi bidrar med vår affärsidé: Att med spannmål som bas skapa attraktiva, lönsamma och hållbara protein- och etanolprodukter. Vi tar tillvara åkermarkens resurser i vårt närområde och satsar hårt på resursutnyttjandet i produktionsprocessen med en större positiv miljöeffekt som resultat. På så sätt skapar vi klimatsmart kundnytta och är det naturliga valet för kunder i norra Europa. Vår medverkan och påverkan ska ha som mål att öka andelen biodrivmedel på ett så hållbart och miljöanpassat sätt som möjligt. Hållbar utveckling och miljöhänsyn genomsyrar hela verksamheten.

Vi har åtagit oss följande:

  • Att ständigt förbättra vårt miljöarbete. Detta görs genom att arbeta mot uppsatta miljömål som sätts utifrån vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat.
  • Att med marginal uppfylla rådande hälsoskydd, miljölagstiftning och andra krav samt att minska mängden avfall och utsläpp.
  • Att samarbeta med myndigheter, organisationer och universitet för att ha en hög kompetensnivå för att på så sätt kunna väga in miljöfrågor i beslutsfattandet
  • Att informera och kommunicera vårt miljöarbete.

Läs mer om hur Lantmännen tar Ansvar från jord till bord